Lähisuhtevägivalla puhul on politsei soovitused sellest teatamisel ja abi kutsumisel üldjoontes samasugused nagu teistegi kuritegude puhul. Kuigi iga juhtum, mille puhul politsei abi võib vaja minna, on erinev, saab kokkuvõtvalt välja tuua, missugust infot politsei Sinult lähisuhtevägivallast teatamise korral soovib saada.

Kui sa näed pealt kuritegu või on alust arvata, et kuritegu on toimumas (nt keegi hüüab appi, kisa, karjed jms), siis teata sellest võimalikult kiiresti politsei tasuta lühinumbril 110.

NB! Soovi korral tagab politsei helistaja anonüümsuse.

Kui helistad politsei lühinumbril 110, teata võimalikult kiiresti ja selgelt:

 • mis on juhtunud
 • juhtumi täpne aadress, hoone, asukoht
 • kas sündmuskohale on vaja kiirabi
 • kelle suhtes on vägivald toime pandud
 • info sündmuskohal viibivate muude isikute (nt lapsed) kohta
 • vägivallatseja isik ja milline on tema seisnud (nt kas on tarvitanud alkoholi)
 • lähisuhtevägivalla osaliste omavaheliste suhete laad (nt kas on ka varem tülisid esinenud)
 • kas vägivallatseja viibib veel sündmuskohal; kui ei, siis tema kirjeldus, kuhu liigub, millega (nt autonumbrid jms)
 • kas juhtumi asukohas või vägivallatsejal võib olla tulirelv või lõhkeaine
 • sündmuskohale jõudmise ligipääsuteed ja võimalikud takistused
 • oma kontaktandmed

NB! ära lõpeta kõnet enne, kui korrapidaja annab selleks loa.

Teadet edastades jää rahulikuks ja vasta esitatud lisaküsimustele.

Kuigi Sulle võib tunduda, et küsitakse ebaolulisi asju ja pikk sündmuste kirjeldamine aeglustab abi kohale jõudmist, on politseil seda infot siiski vaja, et toimunule operatiivselt ja tulemuslikult reageerida.

Seejärel:

 • Mõtle enda turvalisusele. Ära sea ägedasse tülisse sekkumisega oma elu ja tervist ohtu, kuna vägivallatseja võib vihahoos rünnata ka kõrvalisi isikuid. Pigem oota ära politseipatrulli saabumine.
 • Järgi politsei poolt antud juhiseid.
 • Püüa säilitada kuriteo sündmuskoht politsei saabumiseni võimalikult puutumatuna.
 • Võid kirja panna juhtunu kohta taustainfot – kas vägivalda on samas peres varem toimunud, kelle käest võiks politsei veel lisainfot küsida jms. Politsei kohale jõudes võib see info muude toimingute käigus muidu ära ununeda.

Oluline on julgeda märgata ja kutsuda abi!